Home » Tarinoista kuviksi – Voimaannuttava valokuvakansio

TARINOISTA KUVIKSI

Olen työskennellyt kehitysvammaisten parissa koko ikäni. Ensimmäinen kesätyöni oli kehitysvammaisten lasten kesäleirillä ja nykyisessä työssäni kehitysvammaisten ohjaajana olen toiminut jo vuosituhannen vaihteesta saakka.

Tarinoista kuviksi on syntynyt omasta kiinnostuksestani luovaan askarteluun, valokuvaukseen ja toisaalta kehitysvammatyössä kohtaamaani ilmiöön, jossa kehitysvammainen henkilö jää helposti sivuosaan omassa elämässään. Olen havainnut valokuvan terapeuttisen voiman oman skräppäys harrastukseni kautta. Skräppäys on omaelämänkerrallista työskentelyä, jossa valokuva yhdistetään luovaan askarteluun. Havahduin omia töitä tarkastellessani niiden tuottamiin vahvoihin tuntemuksiin ja uusiin merkityksiin. Koko menetelmä perustuu siis omakohtaiseen kokemukseen valokuvan ja siihen yhdistetyn taiteellisen työskentelyn voimasta.

Tarinoista kuviksi –menetelmän tavoitteena on antaa kehitysvammaiselle keinoja itseilmaisuun ja oman identiteettinsä ymmärtämiseen ja vahvistamiseen. Olen valinnut menetelmiksi narratiiviset keskustelut, valokuvan ja taiteellisen työskentelyn. Mielestäni nämä kolme osa-aluetta tukevat toisiaan ja auttavat tarkastelemaan aiheita erikuvakulmista, tarjoten vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia omien oivallusten tekemiseen.

Olen kehittänyt menetelmää käytännön työssä, ohjaamalla, havainnoimalla, kokeilemalla, ja tuloksista oppien. Oivallukset ohjaajan roolista ovat olleet työni kannalta merkityksellisiä. Menetelmää kehittäessäni olen joutunut punnitsemaan ja uudelleen arvioimaan tapaani ohjata ja kohdata kehitysvammainen henkilö.

tarinoistakuviksi

Voimaannuttavien valokuvakansioiden tavoitteena on oman identiteetin ymmärtäminen ja selkeyttäminen sekä omien voimavarojen tunnistaminen. Työskentelyn tavoitteena on antaa osallistujalle mahdollisuus tulla nähdyksi haluamallaan tavalla. Menetelmä antaa välineitä itseilmaisuun ja tarjoaa osallistujille tilan, jossa heillä on mahdollisuus tehdä näkyväksi omia haaveitaan, tarpeitaan ja kokemuksiaan ilman ympäristöstä tulevia vaatimuksia ja arvostelua.

Voimaannuttavat kansiot perustuu siihen ajatukseen, ettei kukaan ulkopuolinen voi määrittää mikä minua voimauttaa ja mikä minulle on merkityksellistä. Ohjaajan tehtävänä on tukea osallistujia oman tiensä etsimisessä ja auttaa heitä ylittämään ne esteet, jotka tielle tulevat. Ohjaaja mahdollistaa eri menetelmien käytön ja tukee ohjattavaa niiden käytössä sen verran kuin on tarpeellista. Voimaannuttavissa valokuvakansioissa on kyse asiakaslähtöisyydestä, jossa ohjaaja joutuu laittamaan omat tavoitteensa työn kulusta hetkeksi sivuun ja toimimaan asiakkaan ehdoilla, hänen tahdissaan.

 

tarinoistakuviksi

Ajatus voimaannuttavista valokuvakansioista syntyi kokemukseni kautta. Olen käsitellyt monia itselleni vaikeita asioita skräppäämällä, yhdistämällä valokuvaa ja omaa luovaa itse ilmaisua. Omakuvan kanssa työskentely opetti uudenlaista armollisuutta itseä kohtaan ja työstämällä omakuvaa minun oli mahdollista päästä käsiksi tunteisiin ja tunnetiloihin, joita muutoin oli hankala tavoittaa.

Kiinnostukseni aihetta kohtaan kasvoi kun aloin tarkastella valmiita sivuja ja nähdä niissä piirteitä itsestäni joita en ollut aikaisemmin huomannut. Vaikeistakin aiheista tehdyt omaelämänkerralliset sivut antoivat minulle mahdollisuuden palata tarkastelemaan niitä tunteita ja kokemuksia, joita olin käynyt läpi sivua työstäessäni. Värit, tekniikat ja materiaalit toivat käytetylle valokuvalle uudenlaisia merkityksiä.

Tästä kiinnostuksesta ja omakohtaisesta kokemuksesta syntyi Tarinoista kuviksi – Voimaannuttava valokuvakansio -menetelmä.

Voimaannuttava valokuvakansio eroaakin perinteisestä skräppäyksestä vain ajatusmalliltaan. Voimaannuttavaa valokuvakansiota tehdään itselle, omia tarkoitus periä varten, eikä työn tuloksen tarvitse miellyttää muita tai olla muille ymmärrettävä.

Menetelmä tekee näkyväksi omia vahvuuksia ja voimavaroja, sekä vahvistaa positiivista kuvaa itsestä. Tarinoista kuviksi – voimaannuttava valokuvakansio menetelmä perustuu tarinoihin omasta elämästä, valokuvaustehtäviin ja luovaan työskentelyyn mikä yhdistää kuvat ja tarinat yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.

tarinoistakuviksi

Omakuva.

Omakuvilla tarkoitetaan kaikkia ihmistä itseään konkreettisesti tai  kuvaavia valokuvia, joista hän tunnistaa jotain olennaista itsestään ja jotka hän haluaa omakuvaksi lukea. Omakuvien katseleminen on vaikeaa, mutta samalla kiehtovaa. Mitä näen omassa kuvassani kertoo paljon siitä millainen suhde minulla on itseeni. Tarinoista kuviksi -menetelmässä hyödynnetään Miina Savolaisen kehittämää Voimauttavan -valokuvan menetelmää.

Tarinat.

Narratiivinen identiteettityö on osa Voimaannuttavia kansioita. Se perustuu ajatukseen siitä, kuinka omakuvamme muodostuu itselle ja muille kertomistamme tarinoista itsestämme ja ympäristöstämme. Jos itse uskon olevani jotain on se minulle totta, riippumatta siitä mikä objektiivinen totuus on. Tämä antaa meille myös mahdollisuuden tarkistaa tarinaamme, sillä vaikka tarinani onkin minulle totta juuri nyt, ei se sulje pois sitä, etteikö olisi olemassa toisenlaista tarinaa, joka on aivan yhtä tosi kuin tämän hetkinen tarinani, mutta elämän myönteisempi.

Taiteellinen työskentely.

Taiteellinen työskentely tuo mahdollisuuden sanattomien kokemusten ilmaisuun, käsittelyyn ja jakamiseen. Olen itse kokenut tärkeäksi ilmaista taiteen keinoin sitä, mitä en ole osannut vielä sanoittaa tai ehkä edes tunnistanut, saati ymmärtänyt itsessäni. Taiteellinen työskentely on jäsentänyt asioita ja auttanut saamaan kiinni tunteista ja ajatuksista, joita muuten on ollut vaikea tavoittaa. Taidetyöskentely antaa meille mahdollisuuksia kuvata sisäistä maailmaamme.

tarinoistakuviksi

Tarinoista kuviksi – Voimaannuttavat kansiot sopii menetelmänä hyvin erilaisille ryhmille. Olen kehittänyt menetelmää erityisesti kehitysvammaisten tarpeet huomioon ottaen, mutta menetelmä on sovellettavissa lapsille, vanhuksille, erilaisten vertaistuki ryhmien käyttöön tai ryhmille, jotka ovat kiinnostuneita identiteettityöstä.

Työskentelyn tavoitteena on lisätä vaikutusmahdollisuuksia omaan elämään ja aktivoida osallistujan roolia suhteessa hänen omaan elämäänsä. Kokemukseni mukaan voimaannuttava valokuvakansio tukee yksilökeskeistä elämänsuunnittelua ja antaa asiakkaalle keinoja tuoda esille omat ajatuksensa.

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!

minna@emmo.fi